Úřad

Povinně zveřejňované informace dle zákona 106/99 Sb.

 

 

 

 

 

1. Oficiální název

Obec Stará Ves nad Ondřejnicí, okres Ostrava-město (od 1. 1. 2007), zastoupená starostou obce Bc. Ondřejem Sedlářem.

2. Důvod a způsob založení

Obcemi podle zákona číslo 367/1990 Sb. byly územní celky, které byly obcemi ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona. Zákon č. 367/1990 Sb. nabyl účinnosti dnem voleb do obecních zastupitelstev v roce 1990. Tento zákon stanovil, že obec jako právnická osoba vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštním zákonem.

Postavení a působnost obce v současnosti upravuje zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších změn a doplňků. Na základě tohoto zákona obec vykonává samostatnou i přenesenou působnost.

V souladu s tímto zákonem jsou orgány obce:

 • zastupitelstvo obce
 • rada obce
 • starosta obce
 • obecní úřad

3. Organizační struktura obce

Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta a zaměstnanci obce v počtu 4, zařazení do Obecního úřadu ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. Rada obce Stará Ves nad Ondřejnicí nezřídila pro jednotlivé úseky činnosti obecního úřadu odbory ani oddělení.

4. Kontaktní spojení

Adresa úřadu: Stará Ves nad Ondřejnicí, Zámecká čp. 1, 739 23
Telefon: 558 669 201, 558 669 250, 558 669 295
Fax: 558 662 792
Oficiální www stránka: www.staraves.cz
E-mail: oustaraves@stara-ves.cz
Úřední deska je umístěna před domem čp. 247.

5. Případné platby můžete poukázat:

Česká spořitelna a.s. Frýdek-Místek
Č. účtu 1681977339/0800
Platby lze uhradit i v hotovosti na Obecním úřadě ve Staré Vsi n. O.

6. IČO - 00297232

7. DIČ - CZ00297232

8. Rozpočet v tomto a předchozím roce

viz Rozpočet, finance.

9. Žádosti o informace

Žádosti o poskytnutí informací dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají písemně poštou na adresu Obecního úřadu Stará Ves nad Ondřejnicí čp. 1, 739 23 nebo na podatelně Obecního úřadu Stará Ves nad Ondřejnicí.

Ústně lze podat žádost:

 • telefonicky
 • osobně (v jednotlivých kancelářích)

Písemně lze podat žádost:

 • poštou
 • předáním písemné žádosti na podatelnu nebo v jednotlivých kancelářích
 • protokolem sepsaným jednotlivými pracovníky o poskytnutí informací

Elektronickou poštou lze podat žádost:

10. Příjem petic, stížnosti, žádostí a dalších podání:

lze podat písemně: poštou, předáním na podatelně

11. Opravné prostředky

 • o odvolání rozhoduje věcně příslušný orgán státní správy (mimo autoremedury, o které rozhoduje orgán, který vydal rozhodnutí – v daném případě Obecní úřad Stará Ves nad Ondřejnicí), jedná-li se o správní řízení nebo řízení dle zvláštního předpisu, ale odvolání proti rozhodnutí Obecního úřadu ve Staré Vsi n. O. u tohoto úřadu.
 • odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, o poskytnutí žádosti, o poskytnutí informace se podává písemně poštou na podatelně obecního úřadu do 15 dnů ode dne doručení (ve smyslu poučení uvedeném v rozhodnutí)
 • v případě, že nebude žádost o poskytnutí informace vyřízena v zákonné lhůtě, má se za to, že byla odmítnuta, v tom případě může být podáno odvolání dle předchozího ustanovení
 • pokud účastník řízení v důsledku nesprávného poučení nebo proto, že nebyl poučen vůbec, podal opravný prostředek po lhůtě, má se za to, že jej podal včas, jestliže tak učinil nejpozději do tří měsíců ode dne oznámení rozhodnutí

12. Formuláře

S žádostí o poskytnutí formulářů je možno se obrátit přímo na Obecní úřad ve Staré Vsi nad Ondřejnicí nebo je stáhnout na adrese www.staraves.cz.

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

Informace poskytne Obecní úřad Stará Ves nad Ondřejnicí podle požadavku občanů. Další zdroje na www.portal.gov.cz.

14. Nejdůležitější předpisy

 • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky ve znění pozdějších předpisů
 • Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny Základních práv a svobod jako součástí ústavního pořádku ČR
 • Zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, v platném znění
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
 • Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění
 • Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád)
 • Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění
 • Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, v platném znění
 • Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, v platném znění
 • Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění
 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvísejících zákonů, v platném znění
 • Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, v platném znění
 • Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/19991 Sb., O Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech) , v platném znění
 • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, v platném znění
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
 • Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, v platném znění
 • Zákon č. 111/2006 Sb., o sociální potřebnosti, v platném znění
 • Zákon č. 110/2006 Sb., o životním minimu, v platném znění
 • Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, v platném znění
 • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění
 • Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou spotřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění
 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění
 • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
 • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění
 • Obecně závazné vyhlášky obce Stará Ves nad Ondřejnicí

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

Obec Stará Ves nad Ondřejnicí nemá sazebník úhrad za poskytování informací, jsou poskytovány bezplatně.

16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

17. Seznam organizací

 • Základní škola a Mateřská škola Stará Ves nad Ondřejnicí, příspěvková organizace
 • Obecní knihovna Stará Ves nad Ondřejnicí

18. Databáze poskytnutých informací

 • 18. 2. 2020: Tazatel požadoval zpřístupnění informací v 17 bodech týkajících se zejména kanalizace, výkupu pozemů a souvisejících výběrových řízení a smluv.
 • 26. 7. 2023: Tazatel požadoval informace spojené se zájmem o koupi stavebního pozemku 3327/3 v katastru Stará Ves nad Ondřejnicí.