Úřad

Sběrný dvůr

 Otevírací doba sběrného dvora 

 

1. 4. 22 - 31. 10. 22

1. 11. 21 - 31. 3. 22

Středa

08.00 – 18.00 hod.

11.00 – 17.00 hod.

Sobota

08.00 – 18.00 hod.

08.00 – 14.00 hod.

 

 Co je možno odkládat ve sběrném dvoru ve Staré Vsi nad Ondřejnicí?

ZDARMA 

 • objemné odpady z domácnosti (koberce, nábytek...)

 • použité elektrospotřebiče (televizory, chladničky, drobné elektrospotřebiče...)

 • nebezpečné odpady z domácnosti (barvy, ředidla, léky, použité oleje, chemikálie...)

 • biologický odpad

 • zpětný odběr pneumatik

 

ZA ÚPLATU 

 • čistá stavební suť - cihly, beton (do 30 cm, bez armování), obklady, dlažba, omítka, zemina, kamení, střešní tašky na bázi betonu, keramiky, cihly

 • směsný stavební odpad - suť znečištěná papírem, plastem, dřevem, sklem, kovem apod., sádrokarton, umakart, lepenka, izolační materiály; směsný stavební odpad nesmí obsahovat nebezpečné odpady (eternit, výrobky z azbestu, skelnou vatu …)!

CENÍK 

 

Čistá stavební suť

Směsný stavební odpad

Kbelík 10 l

5 Kč

20 Kč

Pytel 20 l

10 Kč

30 Kč

Vozík 400 l

200 Kč

600 Kč

Vozík 750 l

350 Kč

1000 Kč

 Sběr a svoz objemného odpadu 

 • Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob.

 • Objemný odpad lze odevzdávat bezúplatně ve sběrném dvoře. 

Shromažďování biologického odpadu 

 • Biologický odpad je možno odkládat celoročně do velkoobjemových kontejnerů přistavených ve sběrném dvoře. Fyzické osoby, produkující odpad na katastrálním území obce Staré Vsi n. O., mohou od 1. dubna do 31. října kalendářního roku ukládat biologický odpad do velkoobjemových kontejnerů přistavených ve sběrném dvoře. Fyzické osoby jsou povinny roztřídit biologický odpad na dřevní hmotu a ostatní (listí, tráva atd.). Jednorázové denní maximální množství uložení biologického odpadu na fyzickou osobu činí vozík 750 litrů.

 • Jedlé oleje a tuky je možno odevzdat obsluze v uzavřených PET láhvích ve sběrném dvoře. 

Nakládání se stavebním odpadem 

 • Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.

 • Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem (viz zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů – zákon o odpadech).

 • Stavební odpad mohou fyzické osoby, produkující odpad na katastrálním území obce Staré Vsi n. O., ukládat za úplatu do kontejnerů přistavených ve sběrném dvoře. 

Třídění stavebního odpadu: 

 • Čistá stavební suť – cihly, beton (do 30 cm, bez armování), obklady, dlažba, omítka, zemina, kamení, střešní tašky na bázi betonu, keramiky nebo cihly.

 • Směsný stavební odpad – suť znečištěná (papírem, plastem, dřevem, sklem, kovem apod.), sádrokarton, umakart, lepenka, izolační materiály. Směsný stavební odpad nesmí obsahovat nebezpečné odpady (eternit, výrobky z azbestu, skelnou vatu…).