Úřad

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA; Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Datum vyvěšení: 31.3.2023

Datum snětí: 18.4.2023

MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE
Odbor stavebního řádu, územního plánování a památkové péče

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu
na pozemních komunikacích


Městský úřad Kopřivnice, odbor stavebního řádu, územního plánování a památkové péče, jako
obecní úřad obce s rozšířenou působností, příslušný podle § 124 odst. 6 a podle ust. § 77 odst. 1
písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), na základě návrhu spol. LINEAR BAU s. r. o.,
IČ 05965632, Lesní 198, 252 18 Úhonice, zastoupené na základě plné moci spol. VACULA
silniční s. r. o., IČ 03181936, Růžová 972/1, 110 00 Praha 1 (dále též „žadatel“) ze dne
07.03.2023, vyjádření Policie ČR - Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní
odbor Nový Jičín, dopravní inspektorát, čj. KRPT-63197-2/ČJ-2023-070406 ze dne 09.03.2023
a v souladu s § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu


stanoví přechodnou úpravu provozu


na silnici I. třídy č. I/58, na silnicích III. třídy č. III/4804, III/4805, III/4806, III/4808, III/4787
a III/48018 a místních komunikacích v k. ú. Petřvald u Nového Jičína, Petřvaldík, Mošnov,
Košatka nad Odrou a Stará Ves nad Ondřejnicí pro zajištění pracovních míst a bezpečnosti
silničního provozu při realizaci akce „ODKANALIZOVÁNÍ A ČOV PETŘVALD“ – protlak pod
I/58, stoky B, A.1 – přípojky, B-dopoje, B.3 a B.3.1, a pro vyznačení objízdných tras,

v termínu:
03.04.2023 – 04.06.2023.