Zpravodajství

Kácení stromů na Hůrce

Kácení na Hůrce V minulých dnech došlo ke kácení stromů v lokalitě Hůrka pod hřbitovem. Jelikož jde o poměrně rozsáhlý zásah, který se setkal s reakcí mnohých občanů, přinášíme výňatky z odůvodnění majitele uvedeného pozemku, Ostravských městských lesů a zeleně, s.r.o. (kráceno): V lokalitě Hůrka, pod hřbitovem ve Staré Vsi proběhla obnovní těžba lesního porostu. Tato těžba byla schválena radou města Ostravy a je v souladu s platným „Lesním hospodářským plánem“. Na našich internetových stránkách www.ostravskelesy.cz je podrobný rozpis všech obnovních prvků zařazených do plánu těžeb pro rok 2022, a to v sekci „Informace pro veřejnost“ (pozn.: bude se ještě jednat o několik vybraných lokalit Černého lesa). Jsou zde i jiné pozemky, kde se chystáme k obnově porostů na Vašem katastru. Veškeré tyto pozemky předložené radě města našimi revírníky byly cíleně vybrány hned z několika důvodů. Jedním z kritérií je vysoký věk porostu (v případě Hůrky je to přes 130 let) a na to navazující špatný zdravotní stav jednotlivých dřevin. Ty pak hrozí buďto totálním selháním a nekontrolovatelným pádem, nebo postupným odumíráním a pádem částí stromu na komunikace, popř. majetek, popř. návštěvníky lesa. V rámci monitoringu nebezpečných stromů pro město Ostrava se touto problematikou zabýváme i v jiných lokalitách. Je standartní a dle „Lesního zákona“ dokonce povolené, zabývat se obnovou lesního porostu už od jeho věku 80 let. Samozřejmě je to individuální dle stanoviště - jak je vidno, zde jsme lesu dali prostor o 50 let delší. Po provedené těžbě na místě jsme zjistili, že 95 % stromů bylo zasaženo dřevokaznými houbami a hnilobou kmene. Ponechat tento porost bez zásahu by bylo nejen krajně nezodpovědné, ale dokonce protizákonné. Jsme povinni takovéto stromy vyhledávat a pokácet. Těžba je prováděna v tomto období z důvodu vegetačního klidu dřevin a časového prostoru, kdy nehnízdí ptáci a jiné druhy živočichů nevychovávají mláďata. Celá obnova porostu spočívá nejen v odkácení přestárlého porostu, ale také v tom, že po úklidu klestu a přípravě plochy, bude tato ještě letos v jarních měsících znovu zalesněna vhodnou dřevinnou skladbou, výsadba bude oplocena proti okusu zvěří (lesnickou oplocenkou) a na místě se vypěstuje les nový. V případě lesa se potkáváme s jednou obrovskou výhodou, a to je ta, že les plní své funkce (vodohospodářská, ekologická, estetická, půdoochranná, rekreační, produkce kyslíku atd.) v každém stádiu svého vývoje, tzn. hospodaří se trvale udržitelným způsobem. Na místě byla umístěna informační cedule s textem, který se snaží vysvětlit, co se v dané lokalitě děje. Dále se na ploše pro obnovu porostu využije přirozeného zmlazení z matečných dřevin a provede se dosadba plochy sazenicemi. Na místě bude z částí kmenů vytvořeno tzv. broučkoviště, kdy je ponechána část silné dřevní hmoty na místě z důvodu zvýšení biodiverzity a pro možnost úkrytu a vývoje hmyzu apod. Bude také osazeno informační cedulí. V dané lokalitě u Hřbitova jsme v minulém roce řešili tři případy kácení takových stromů, které ohrožovaly svým stavem bezpečnost osob a majetku. Zvláště frekventovaná přístupová cesta ke hřbitovu, přilehlé parkoviště, jakož i oplocení a vybavení hřbitova včetně hrobových míst budou zase chvíli v bezpečí. V případě jakýchkoliv otázek se na mne prosím obraťte. Marek Vašenda, DiS., vedoucí střediska lesní výroby Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., Antonína Brože 2/3124, 700 30 Ostrava-Zábřeh

1.3.2022


Zpět