Úřad

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalenářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce.

Datum vyvěšení: 27.4.2022

Datum snětí: 30.5.2022