Úřad

Sdružení měst a povodí Ondřejnice - Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce

Datum vyvěšení: 17.6.2022

Datum snětí: 18.7.2022