Úřad

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA; Opatření pro zajištění bezpečnosti silničního provozu, Opatření obecné povahy, Stanovení dopravního značení (dočasného) č. 6210/23/Stará Ves nad Ondřejnicí

Datum vyvěšení: 17.3.2023

Datum snětí: 4.4.2023

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření pro zajištění bezpečnosti silničního provozu
Opatření obecné povahy

podle §§ 171-173 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a podle § 77, zákona č. 361/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále v textu „dopravní zákon“)

Stanovení dopravního značení (dočasného) č. 6210/23/Stará Ves nad Ondřejnicí

Magistrát města Ostravy, odbor dopravy podle ust. § 124 odstavce 6 zákona o silničním provozu věcně příslušný a podle ust. § 1 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a ust. § 12 vyhlášky č. 346/2020 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s rozšířenou působností, území obvodů hlavního města Prahy a příslušnosti některých obcí do jiného okresu, místně příslušný úřad obce s rozšířenou působností stanoví pro silnice II.- III. tř. a pro místní komunikace I.-IV. tř. ve svém správním obvodu ve smyslu § 77, zákona č. 361/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, přechodnou úpravu silničního provozu z důvodu vlastních stavebních prací v souvislosti s akcí:
„Silnice III/4804 – rekonstrukce mostu ev. č. 4804-3 přes řeku Odru v Košatce nad Odrou“.