Úřad

Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků

Datum vyvěšení: 25.8.2023

Datum snětí: 2.1.2024

Seznam nemovitých věcí podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí ke zveřejnění

Jedná se o údaje převzaté od Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ke dni 1. srpna 2023.
S ohledem na blížící se konec zákonné lhůty (1. ledna 2024), do kdy se vlastníci nemovitostí
mohou přihlásit o svá práva, upozorňujeme, že se jedná o poslední takto zaslaný přehled nemovitostí
ze strany ÚZSVM.

Tento seznam bude zveřejněn nepřetržitě až do 1.1.2024

Seznam nemovitostí,jichž se tato výzva týká, je rovněž zveřejněn na webových stránkách ÚZSVM www.uzsvm.cz/niv.
Na této adrese naleznou občané také všechny důležité informace, které jim usnadní orientaci v problematice NIV.

U nově nabytého majetku, který státu připadne po 1. lednu 2024,
bude ÚZSVM postupovat v souladu se zákonem o majetku státu. To znamená, že nemovitosti
budou nejprve nabídnuty specializovaným státním institucím, jako jsou například Státní pozemkový
úřad, státní podnik Lesy ČR, nebo státní podniky Povodí atd. Pokud státní instituce neprojeví
o majetek zájem, bude pro něj ÚZSVM hledat definitivního vlastníka mimo stát. ÚZSVM
je připraven k tomu, aby nemovitostmi nabytými po NIV, o které nebude zájem mezi jinými státními
institucemi, podpořil rozvojové aktivity jednotlivých územních samosprávných celků při dodržení
podmínek stanovených zákonem o majetku státu a Metodickým materiálem Ministerstva financí.